VDO Clip

Somdet-Anime-S

VDO Clip

สมเด็จพระสังฆราชเจŒา กรมหลวงวชิรญาณสังวร วชิราลงกรณ ราชาภินิษกรมณาจารย สุขุมธรรมวิธานดำรง อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก ตรีปฎกปริยัติธาดา วิสุทธจริยาธิสมบัติ สุวัฑฒนภิธานสังฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร วชิรญาณวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ วิบุลสีลาจารวัตรสุนทร สรรพคณิศรมหาสังฆาธิบดี ศรีสมณุดมบรมบพิตร

SANGHARAJA.ORG

Scroll to Top